Avís legal

La Perla 22 es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les esmentades obligacions, i s’entén com a suficient la publicació en el lloc web de l’empresa.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot seguit s’exposen les nostres dades identificatives.

1. Dades identificatives

Titular: Enric Bono Sandiumenge

NIF: 37742028V

Domicili: La Perla, 22 local 2. 08012 – Barcelona

Correu electrònic: llibres@laperla22.cat

Nom de la web: laperla22.cat

2. Drets de la propietat intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del responsable o, si es dona el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, com també inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització, requereixen en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al responsable i que pogueren aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, i ells mateixos són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pogués suscitar. El responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, redirigir al lloc web principal de l’empresa.

El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i no n’implica la sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat, com tampoc el suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, com també sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic de l’empresa o a la seva adreça postal.

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés, la navegació i la utilització d’aquesta pàgina web implica per part vostra l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes d’aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades, i té la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. En aquest sentit, s’entendrà per Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el lloc web.

L’accés, la navegació i la utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació expressa i sense reserves de tots els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades. L’empresa realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar durant la mateixa. L’empresa no es responsabilitza ni garanteix que l’accés al lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas l’empresa serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent però no limitant els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus, ni es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. Els serveis oferts en aquest lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

Queda prohibit l’accés a aquest lloc web per part de menors de 14 anys, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor al lloc web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

4. Exempció de responsabilitats

S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. Política d’enllaços des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte dels esmentats continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del responsable. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de l’LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el responsable no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

5. Condicions addicionals

L’usuari que introdueix les dades és el responsable únic i final de la veracitat de la informació subministrada en el seu servei i en les seves modificacions que pugui realitzar fins a la seva finalització.

6. Actualització i modificació de la informació

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. L’empresa es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web, i en pot limitar o no permetre’n l’accés. No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest lloc web. No obstant això, l’empresa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, tants canvis i modificacions com estimi convenients, i pot fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

7. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació comuna espanyola. Per a tantes qüestions com poguessin sorgir sobre la interpretació, compliment, rescissió o resolució de les Condicions Generals, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat on estigui domiciliada l’empresa. No obstant això anterior, de conformitat amb la legislació espanyola, per a tantes qüestions com poguessin sorgir en relació amb aquestes Condicions Generals seran competents els jutjats i tribunals del domicili que resulti d’aplicació, de conformitat amb l’article 52 de la Llei d’Enjudiciament Civil o norma substitutiva aplicable en cada moment.